Adatkezelési tájékoztató

Általános adatkezelési és cookie tájékoztató

1. Bevezetés

Dr. Laki Lajos ügyvéd (a továbbiakban: Adatkezelő) fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (a továbbiakban az ügyfél és az egyéb érintett személy együttesen: Érintett) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján jár el.

 

2. Fogalmi meghatározások

Érintett:
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Ügyfél:
az az Érintett, aki az Adatkezelővel megbízási jogviszonyban áll vagy az Adatkezelő honlapját (www.lakilegal.com) felkeresi és a kapcsolat menüpontban megjelölt módon kapcsolatfelvételt kezdeményez;

Személyes adat:
az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás:
az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

Adattovábbítás:
személyes adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal:
személyes adat bárki számára hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés:
a személyes adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegsemmisítés:
a személyes adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot a személyes adatokon végzik;

Adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – személyes adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Harmadik ország:
minden olyan állam, amely nem EGT-állam (az Európai Unió tagállamai és Izland, Liechtenstein, Norvégia).

Adatvédelmi incidens:
személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

3. Az adatkezelés elvei, jogalapja

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az Adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető, ha
– ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy
– azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: Kötelező adatkezelés).
Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
– az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
– az Adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulása alapján került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat – törvény eltérő rendelkezésének hiányában –
– a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
– a saját, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, illetve az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

4. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő az Érintett által átadott, illetőleg bármilyen módon rendelkezésére bocsátott személyes adatait az üzleti és ügyvédi titokra, valamint az adatvédelmi előírásokra vonatkozó jogszabályokkal összhangban kezeli.

A kezelt adatok köre
Az Érintett neve, telefonszáma, e-mail címe.

A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, az Érintett felelős. Az Érintett e-mail címének megadásával felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Erre tekintettel a megadott e-mail címen történt belépésekkel kapcsolatos bárminemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet a honlapon regisztrálta.

 

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelésnek maximális időtartama eltérő hozzájáruláson alapuló és kötelező adatkezelés esetén. Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő az Érintett személyes adatait legfeljebb az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződéses jogviszony fennállásáig kezeli, szerződéses jogviszony hiányában az adatrögzítéstől számított legfeljebb 10 évig, de ezen időszakon belül is csak addig, amíg az Érintett a hozzájáruló nyilatkozatát vissza nem vonja.

Törvényen vagy önkormányzati rendeleten alapuló kötelező adatkezelés esetén az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban előírt határidő lejártáig kezeli az Érintettnek a jogszabályban megjelölt személyes adatait, a jogszabályban meghatározott célból.

 

6. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő által megbízott adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön jogszabályok keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.

Az adatfeldolgozó a tevékenységének ellátása során – az Adatkezelő rendelkezései szerint – más adatfeldolgozót igénybe vehet.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely az Adatkezelő üzleti tevékenységében érdekelt.

Az Adatkezelő a jogszabály által előírt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett jogosult kiszervezni. A kiszervezett tevékenységet végző további közreműködőt csak az Adatkezelő előzetes írásbeli jóváhagyásával alkalmazhat.

 

7. Adatbiztonság

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az Érintett magánszférájának védelmét.

Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
– a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
– az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
– annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
– annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
– a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
– azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor figyelembe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az Adatkezelőnek.

 

8. Az adattovábbítás (adatátadás) feltételei

A személyes adatok akkor továbbíthatók, ha ahhoz az Érintett hozzájárult, vagy törvény, illetve önkormányzati rendelet azt megengedi.

EGT tagállamba irányuló adattovábbítást a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belül történne az adattovábbítás. Az Adatkezelő személyes adatot nem EGT-államba (harmadik országba) csak akkor továbbít, ha ehhez az Érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az Infotv. 5-6. §-ában előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha

– az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja (azon országok listája, amelyek adatvédelmi előírásait az Európai Bizottság megfelelő szintűnek minősítette, az alábbi linken található), vagy
– a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek a 14. §-ban foglalt jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban vagy
– az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás kötelező szervezeti szabályozásnak megfelelően történik.

 

9. Tájékoztatási kötelezettség

Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az Érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell a kezelendő adatokról, valamint az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

10. Az Érintett jogai és érvényesítésük

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
– tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését, valamint
– a kötelező adatkezelés kivételével – személyes adatai törlését vagy zárolását.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az Érintett erre irányuló kifejezett kérelmére írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Érintett bírósághoz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; e-mail: [email protected]; a továbbiakban: Hatóság) fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha
– kezelése jogellenes;
– az Érintett kéri (kivéve, ha az adatkezelés jogszabály kötelező rendelkezésén alapul);
– az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt (kivéve, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni);
– azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Érintett az Érintett bírósághoz, továbbá a Hatósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

11. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
– ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
– ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
– törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő 15 napon belül sem vizsgálja meg a kérelmet, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Ha az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az Érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés miatti sérelemdíjért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

12. Cookie-k használata

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalra történő belépéssel, ha ezt a látogató által használt böngésző beállítások engedik, vagy a látogató az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat a látogató számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (tablet, okostelefon), valamint azon ilyen célból ún. „sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el.

A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A sütik több funkcióval is rendelkeznek és több célra is felhasználhatók. Így például: információt gyűjtenek a látogatóról, illetve eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait.

Általánosságban a sütik vagy más, hasonló programok megkönnyítik a honlap használatát, elősegítik, hogy a honlap a látogatók számára jobb felhasználói élményt nyújtson és hatékony információforrást jelentsen, illetve biztosítják a honlap üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását. A sütikről részletesen az alábbi oldalon tájékozódhat.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. A látogató vissza tudja utasítani a sütik használatát számítógépe vagy a böngészésre használt más eszköze, illetve a honlap eléréséhez használt böngészője beállításainak módosításával, azonban ilyen esetben a sütik nélkül nem tudja maradéktalanul kihasználni a honlap minden funkcióját, szolgáltatását, illetve ezek alkalmazása nélkül az Adatkezelő sem tudja garantálni a látogató számára a honlap teljes körű használatát.

A sütik önmagukban nem teszik lehetővé a látogató személy szerinti beazonosítását, ezért alkalmazásuk nem valósít meg személyes adat kezelést

A honlapon az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozások (linkek) is találhatók. Ezen hivatkozások szolgáltatója a saját szerverére történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat is gyűjthet, amelyre az Adatkezelőnek semmiféle ráhatása sincs és ezen adatgyűjtésekért semmiféle felelősséget nem vállal. A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacon) is használnak.

Az Adatkezelő által igénybe vett, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások a Google Inc. Google Analytics és Google Adwords szolgáltatása. A Google Inc. cookie-kat és web beacont használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a honlap használatának elemzését. A sütik által tárolt információkat (beleértve a látogató IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a látogatók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” az alábbi honlapon érhetőek el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak az alábbihonlapon.

A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.

Ha szabályozni, módosítani szeretné a sütik elhelyezését a számítógépén vagy a böngészésre használt más eszközén, illetve a honlap eléréséhez használt böngészője beállításait, esetleg meg akarná tiltani a sütik használatát, elhelyezését, azt megteheti, hiszen minden böngésző, illetve böngészésre használt más eszköz engedélyezi a sütik beállításainak megváltoztatását.

Ismételten szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy – mivel a sütik elhelyezésének célja elsősorban a honlap használhatóságának megkönnyítése és minőségi felhasználói élmény biztosítása – a sütik alkalmazásának megakadályozása vagy a sütik törlése következtében előfordulhat, hogy nem lesz képes honlapunk minden funkciójának, vagy az elérhető szolgáltatások teljes körének használatára, illetve hogy a korábban tapasztalttól eltérően működhet az Ön számítógépén, más eszközén, vagy a böngészőjében.

Ha többet szeretne megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézze át a böngésző utasításait vagy súgóját! A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi oldalakon tájékozódhat:

Google Chrome

Firefox

Microsoft Internet Explorer

Az adatkezelésre vonatkozó egyedi információk

  1. Az Adatkezelő:

neve: Dr. Laki Lajos ügyvéd
székhelye: 1121 Budapest, Tállya utca 23.
Nyilvántartó hatóság: Budapesti Ügyvédi Kamara
Kamarai azonosító szám: 36064335
Adószám: 52984213-1-41
E-mail cím: [email protected]

2. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása.

3. A kezelt adatok köre: az Érintett neve, telefonszáma, e-mail címe.

4. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés, kapcsolattartás.

5. Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, annak hiányában az adatrögzítéstől számított legfeljebb 10 évig.

6. Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

7. Addattovábbításra nem kerül sor.

8. Az adatkezelés nyilvántartási száma: Az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezet nyilvántartást arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik. Ennek megfelelően a honlappal kapcsolatos adatkezelés nem került bejelentésre a Hatóság részére.